Một bộ nhận diện thương hiệu chính là các tài sản hữu hình, đại diện cho bản sắc của doanh nghiệp đó